Sunday, April 15, 2007

Kännetecken för Karl Poppers syn på vetenskap

Det mest typiska med Karl Poppers syn på vetenskapen ligger i hans sätt att säga att all vetenskap är falsifierbar. Popper var en man som ansåg att en hypotes aldrig helt går att verifiera, och med dessa två ståndpunkter gjorde han också en tydlig uppdelning på vad som han ansåg vara vetenskap och vad som enligt honom borde betecknas som en icke-vetenskap.
Exempel på en icke-vetenskap är marxismen. Popper menade att en marxist får sin teori verifierad varje gång han eller hon exempelvis läser en tidning, eftersom en marxist tolkar allt som sker i samhället som ett stöd för marxismen. Just det att teorin hela tiden verifieras gör att den inte klassas som en vetenskap eftersom all vetenskap, enligt Popper, är falsifierbar.

Popper anser att man alltid bör välja de djärvaste hypoteserna eftersom de är enklast att falsifiera. I och med att man falsifierar hypoteser och teorier på löpande band rensas således de falska bort. Det är vetenskapens uppgift att rensa bort de falska teorierna och hypoteserna menar han på. Så länge man inte falsifierar teorin kan man hålla den för att vara preliminärt sann, preliminärt eftersom man hela tiden måste veta om att det kan komma en tid då teorin falsifieras och alltså inte längre är sann.

No comments: